Kontrola úžitkovosti - Ošípané

Kontrola dedičnosti, genetické hodnotenie ošípaných

Proces ohodnotenia plemenníkov nasleduje ako ďalšia etapa po spracovaní výsledkov KÚ.
Tento proces je predmetom genetického hodnotenia ošípaných.
Technická realizácia procesu, to znamená matematicko-štatistický aparát, ktorý popisuje získavanie geneticky „čistého“ potenciálu sledovaných znakov jedincov je realizovaný matematicko-štatistickou metódou:
Best Linear Unbiased Prediction – najlepší lineárny nevychýlený odhad. Keďže hovoríme o Multivariantnom Animal Modele, tak M BLUP AM.
V našich podmienkach sledujeme plemenné hodnoty znakov:

  • priemerný denný prírastok v poľnom teste
  • výška chrbtovej slaniny v poľnom teste
  • priemerný denný prírastok v skúškach výkrmnosti a jatočnej hodnoty
  • výška chrbtovej slaniny v skúškach výkrmnosti a jatočnej hodnoty
  • podiel cenných mäsitých častí v skúškach výkrmnosti a jatočnej hodnoty
  • počet živonarodených prasiatok v 1. vrhu
  • počet živonarodených prasiatok v 2. a ďalších vrhoch

Výstupom z genetického hodnotenia je odhad plemenných hodnôt sledovaných znakov a stanovenie celkovej plemennej hodnoty (genetický potenciál zvieraťa) všetkým čistokrvným ošípaným aktívnym v plemenitbe. Aktualizácia plemenných hodnôt prebieha týždenne.
Stanoví sa TOP rebríček jedincov podľa plemien pre samčiu a samičiu populáciu.

Vstúpiť

Výstupy z genetického hodnotenia ošípaných poskytuje Plemenársky informačný systém

Vstúpiť