Kontrola úžitkovosti - Ošípané

Katalógy na nákupné trhy kancov

  • katalógy na nákupné trhy predstavujú hodnotiace údaje jedinca, ktoré obsahujú údaje o vlastnej úžitkovosti jedinca, reprodukcii rodičov, výsledky skúšok VJH rodičov, výsledky genetického hodnotenia rodičov a jedinca
  • vytvárajú sa raz mesačne

Po doplnení katalógu o výsledky nákupného trhu sa tieto nahlásia do databázy a kance, ktoré boli na nákupnom trhu predané sú automaticky zaradené do plemenitby s tým, že im je softvérovo pridelená identifikácia, pod ktorou sú evidované u chovateľa.
Aktuálny katalóg kancov spolu s archívnymi katalógmi je elektronicky prístupný s rôznymi možnosťami prehľadávania jeho obsahu.

Katalógy na nákupné trhy prasničiek

  • v katalógoch sú uvedené hodnotiace údaje jedinca, ktoré obsahujú údaje o vlastnej úžitkovosti jedinca, reprodukcii rodičov, výsledky skúšok VJH rodičov, výsledky genetického hodnotenia rodičov a jedinca
  • sú vytvárané raz týždenne
Po doplnení katalógu o výsledky nákupného trhu sa tieto nahlásia do databázy a prasničky, ktoré boli na nákupnom trhu predané sú automaticky zaradené do plemenitby s identifikáciou, pridelenou chovateľom.
Aktuálny katalóg prasničiek spolu s archívnymi katalógmi je elektronicky prístupný s rôznymi možnosťami prehľadávania jeho obsahu.