Kontrola úžitkovosti - Ovce

Kontrola mliekovej úžitkovosti oviec

Kontrola mliekovej úžitkovosti (KMÚ) u oviec sa vykonáva podľa „Pokynov pre KMÚ“. Pokyny vychádzajú z medzinárodných pravidiel pre kontrolu mliekovej úžitkovosti dojných oviec vydaných Medzinárodnou komisiou pre kontrolu zvierat (I.C.A.R.), zohľadňujúc pripomienky členov Výberovej komisie pre ovce a kozy a iných zainteresovaných organizácií.
Pokyny pre kontrolu mliekovej úžitkovosti oviec v Slovenskej republike sú záväznými pre všetky pracoviská Plemenárskych služieb SR, š.p. ako poverenej plemenárskej organizácii, ktorá vykonáva KMÚ.

Podrobnejšie informácie o kontrole mliekovej úžitkovosti oviec.

Výsledky z kontroly mliekovej úžitkovosti poskytuje Plemenársky informačný systém.