Registraciu chovov vykonáva ministerstvom poverená organizácia Plemenárske služby SR, š.p., Účelové plemenárske zariadenie Centrálna evidencia hospodárskych zvierat Žilina

Registráciu Vášho chovu ošípaných je možné vykonať nasledujúcim spôsobom:

1. Registrácia chovu zvierat sa vykonáva podľa §40a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/39/20191031 ) , na identifikáciu a registráciu ošípaných sa vzťahuje vyhláška MPRV SR č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných zvierat (príloha Vyhláška)

2. Je potrebné:

  • vyplniť žiadosť o registráciu chovu (príloha č. 2)
  • priložiť potrebné prílohy – doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok a stavbu, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat. Môže to byť vlastný pozemok, vtedy stačí číslo listu vlastníctva, alebo v prípade prenájmu pozemku to môže byť súhlas vlastníka s užívaním nehnuteľnosti  na chov zvierat
  • vyplniť registračné tlačivo (príloha č. 3)

Pozor treba brať do úvahy aj podmienky na chov zvierat uvedené vo všeobecne záväznom nariadení obce. Obce si môžu stanoviť pravidlá na chov zvierat na území obce.

3. S týmito dokumentami a prílohami je potrebné navštíviť príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (zoznam na stránke https://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp ), ktorá vykoná kontrolu na mieste a ak chov spĺňa požiadavky RVPS potvrdí registračné tlačivo.

4. Vyplnené a potvrdené tlačivo na registráciu chovu posiela chovateľ do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat do Žiliny (adresa ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina).

5. CEHZ Žilina zaregistruje chov a pošle registráciu chovu s registračným číslom  chovu chovateľovi. Toto šesťmiestne alfanumerické číslo bude chovateľ používať na tlačivách pri každom hlásení o zmene a premiestnení zvierat.

6. Ošípanú treba nahlásiť do CEHZ. Informácie o vedení registra,  nahlasovaní ošípaných do CEHZ sú uvedené aj na stránke Plemenárskych služieb SR, š.p. https://www.pssr.sk/wp-content/uploads/cehz/subory/os/OSpokynyFIN.pdf

7. Na tejto stránke sú potrebné tlačivá https://www.pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat-2/