Elektronický prístup farmára do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

  • Prístup farmára do databázy CEHZ umožňuje užívateľovi bez problémov vyhľadávať požadované informácie týkajúce sa jeho fariem a zvierat. Tiež poskytuje základné informácie o ostatných farmách a zvieratách.
  • Umožňuje posielanie vopred pripravených hlásení zmien a dokladov o premiestnení do CEHZ (formát xml).
  • Dáva prehľad o hláseniach zaslaných užívateľom elektronicky alebo poštou a ich stave spracovania.
  • Poskytuje možnosť potvrdzovania elektronicky zaslaných dokladov o premiestnení druhou stranou.
  • Zvyšuje bezpečnosť dodatočnou autentifikáciou pomocou GRID karty – pri posielaní, mazaní a potvrdzovaní hlásení a dokladov o premiestnení zasielaných elektronicky cez túto aplikáciu.
  • Ponúka aj prehľad číselníkov potrebných pre prácu chovateľa a evidenciu zvierat v CEHZ.

Ako získať prístupové meno a heslo?

– vaše meno a priezvisko
– presná poštová adresa
– kontakt (napr. telefón, e-mail)
– čísla vašich fariem, na ktoré požadujete prístup
– IČO (r.č. ak ide o fyzickú osobu)

  • poslať žiadosť o pridelenie prístupu farmára do databázy CEHZ na adresu CEHZ:

Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ), Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina

Vstúpiť

Prístup do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat

Vstúpiť