Označovanie hovädzieho dobytka

  • Presné individuálne označovanie hovädzieho dobytka (HD) je základným predpokladom pre vedenie centrálnej evidencie.
  • Individuálnym označovaním je zabezpečené určenie totožnosti každého zvieraťa a jeho pôvodu vzhľadom na chov, miesto narodenia, krajinu pôvodu ako aj určenie zmien v lokalizácii vzhľadom na jeho chov a jednotlivých držiteľov počas jeho života.
  • Trvalé označenie plastovými ušnými značkami, pričom každé zviera musí mať najmenej dve originálne ušné značky s popisom, po jednej v každom uchu, ktoré mu zostávajú počas celého jeho života a nesmú sa meniť.

PAS – sprievodný doklad zvieraťa

  • doklad je vystavovaný pre všetky novonarodené teľatá
  • CEHZ vyplní do pasu číslo ušnej značky zvieraťa, registračné číslo chovu, dátum narodenia, plemeno a plemennú skladbu, pohlavie, farbu srsti, identifikačné číslo matky, dátum vystavenia pasu, názov a adresu prvého držiteľa zvieraťa, všetko na základe spracovaných údajov z tlačiva „Hlásenie zmien hovädzieho dobytka“
  • sprevádza zviera po celú dobu jeho života a pri každej zmene držiteľa je povinnosťou pôvodného držiteľa doklad novému držiteľovi odovzdať

Ušné značky, informácie a doklady potrebné k vedeniu centrálnej evidencie poskytujú regionálne strediská PS SR, š.p.

Aktuálne kódy a názvy plemien, krajín, udalostí a ostatné čísleníky potrebné k vedeniu centrálnej evidencie nájdete vo Voľnom prístupe k dátam CEHZ v časti Základné číselníky na www.cehz.sk.