O spoločnosti PSSR

Prinášame informácie širokej odbornej a chovateľskej verejnosti v oblasti:

  • výkonu kontroly úžitkovosti hospodárskych zvierat na Slovensku

  • centrálnej evidencie hospodárskych zvierat Slovenskej republiky

  • rozborov mlieka a paternity

  • DNA analýzy zvierat na Slovensku

Upozornenie chovateľov o zmene vyhlášok
Od 01.07.2024 nadobúdajú účinnosť nové vyhlášky o identifikácií a registrácií hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ošípaných:

https://www.mpsr.sk/tlacova-sprava-zmeny-v-identifikacii-a-registracii-prezuvavcov-a-osipanych/1678-40-1678-19226/

Zmeny v hlásení zmien a presunov ošípaných od 1.7.2024

Elektronizácia hlásení do Centrálneho registra hospodárskych zvierat

Aktuálne informácie

Od 01.07.2024 nadobúdajú účinnosť nové vyhlášky o identifikácií a registrácií hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ošípaných:

Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii oviec a kôz, 18/2012 Z.z. – Vyhláška Ministerstva pôdohospodárs… – SLOV-LEX<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/18/20240701.html>

– Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii ošípaných, 17/2012 Z.z. – Vyhláška Ministerstva pôdohospodárs… – SLOV-LEX<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/17/20240701.html>

– Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka 20/2012 Z.z. – Vyhláška Ministerstva pôdohospodárs… – SLOV-LEX<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/20/20240701.html>.

Všetkým chovateľom, ktorí nemajú vystavený prístup farmára, doporučujeme požiadať pracovisko CRHZ o vygenerovanie prístupových údajov. Od 01.07.2024 bude možne zasielať zmeny iba elektronicky.

Žiadosť: https://www.pssr.sk/wp-content/uploads/stiah/cehz/ziadostPF.pdf

Odoslať: Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, alebo sken tlačiva na: crhz@pssr.sk

Zmeny a premiestnenia koňovitých zvierat je potrebné zaslať na:

CRHZ
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina

V aplikácii „Prístup farmára“ boli vytvorené a sprístupnené nové stránky pre priame zadávanie pohybov a udalostí hlásených do systému centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) – www.cehz.sk . Takéto rozšírenie systému nám umožní obmedzenie potreby využívania papierovej formy komunikácie (poštou) medzi farmármi a systémom CEHZ.
Zároveň upozorňujeme na legislatívnu povinnosť naďalej viesť individuálny alebo skupinový register v chove v závislosti od jednotlivých druhov hospodárskych zvierat v papierovej forme, nakoľko tento nový systém neumožňuje generovať údaje do predmetného registra ale len online vytvoriť a poslať hlásenie o pohybe.

Na základe preventívnych opatrení, sa splatnosťou od 9.3.2020 dočasne rušia STRÁNKOVE DNI v klientskom centre.
Čitať viac…

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu nájdete TU.
Tlačivá na stiahnutie.

On-line prístup k dátam

Informácie z centrálnej evidencie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, hydiny a bežcov. Aktuálne údaje o stave a premiestneniach hospodárskych zvierat na chovoch v Slovenskej republike.

Vstúpiť

Informácie z kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz v Slovenskej republike. Aktuálne výsledky z rozborov pre chovateľa, štatistické informácie pre odborníkov a manažérov.

Vstúpiť

Aplikácie umožňujúce chovateľom viesť evidenciu hospodárskych zvierat v elektronickej forme v súlade s požiadavkami vedenia centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Slovenskej republike.

Vstúpiť

Distribučné centrum

Sortiment označovacieho materiálu

Vytváranie objednávok plastových ušných značiek a ostatného označovacieho materiálu slúžiaceho pre trvalú identifikáciu hospodárskych zvierat prostredníctvom formulárov. Vytvorené objednávky zasielajte na mailovú adresu distribucia@pssr.sk

V prípade, že máte vytvorený prístup do systému centrálneho registra hospodárskych zvierat použite online generovanie objednávok náhradných UZ – www.cehz.sk

Objednať

Vytváranie objednávok plastových ušných značiek a ostatného označovacieho materiálu slúžiaceho pre trvalú identifikáciu hospodárskych zvierat prostredníctvom formulárov. Vytvorené objednávky zasielajte na mailovú adresu distribucia@pssr.sk

V prípade, že máte vytvorený prístup do systému centrálneho registra hospodárskych zvierat použite online generovanie objednávok náhradných UZ – www.cehz.sk

Objednať

Certifikáty kvality