O spoločnosti PSSR

Prinášame informácie širokej odbornej a chovateľskej verejnosti v oblasti:

  • výkonu kontroly úžitkovosti hospodárskych zvierat na Slovensku

  • centrálnej evidencie hospodárskych zvierat Slovenskej republiky

  • rozborov mlieka a paternity

  • DNA analýzy zvierat na Slovensku

Aktuálne informácie

Z dôvodu riadneho čerpania hromadnej dovolenky zamestnancov, nebude od 28.12 do 31.12. 2020 pracovisko Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat vykonávať žiadnu administráciu.
Za pochopenie ďakujeme.

Vážení chovatelia hovädzieho dobytka,
vzhľadom na zavedenie nových funkcionalít vyplývajúcich z vyhlášky MPRV SR č. 52 zo 16. marca 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 20/2012 Z.z., bolo spustené nové spracovanie dokladov o premiestnení hovädzieho dobytka.
Každá farma hlási premiestnenie jednotlivo na samostatnom doklade o premiestnení typu A (farma odkiaľ), alebo B (farma kam). Spárované a spracované budú len riadky presunov, kde budú zhodné farmy odkiaľ a kam, kód zvieraťa a dátum presunu, bez ohľadu na to, či bol doklad doručený poštou, alebo elektronicky cez aplikáciu prístup farmára.

Elektronicky sa v prístupe farmára budú potvrdzovať nové doklady o premiestnení v MENU „Hlásenia“ -> „Nespárované hlásenia HD“.

Upozorňujeme, že pri potvrdení je možnosť vybrať len tie zvieratá, ktoré boli skutočne presunuté, ostatné zvieratá a ich presun, budú odmietnuté. Taktiež je možnosť „Odmietnuť celé hlásenie“ v prípade, že k takémuto presunu nikdy nedošlo, alebo presun už je spracovaný a jedná sa o duplicitné nespárované hlásenie. Po potvrdení/odmietnutí hlásenia sa vygeneruje nové „Nespárované“ hlásenie (napr. typu B), ktoré sa pri večernom spracovaní spáruje a spracuje. Kým je hlásenie v MENU „Hlásenia“ -> „Zoznam hlásení“ v stave „Nespárované“, existuje možnosť vymazať takého hlásenie, ktoré ste vložili, resp. potvrdili. V zozname hlásení a tiež v detaile hlásení sú zobrazené potvrdené a odmietnuté riadky.

Spracovanie presunov ostatných druhov HZ ostáva nezmenené.

V súlade s príkazným listom riaditeľa č. 8/2020 zo dňa 08.04.2020 sa s účinnosťou od 14.04.2020 ruší obmedzenie pracovnej doby a nariaďuje sa zamestnancom, ktorí budú zabezpečovať činnosti nevyhnutné pre chod podnikového riaditeľstva, regionálnych stredísk, účelových plemenárskych zariadení riadna pracovná doba podľa platných smerníc a nariadení štátneho podniku Plemenárske služby Slovenskej republiky.

V Bratislave, dňa 08.04.2020

Ing. Michal Čierny
Vedúci útvaru HSaD

Na základe preventívnych opatrení, sa splatnosťou od 9.3.2020 dočasne rušia STRÁNKOVE DNI v klientskom centre.
Čitať viac…

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Starohájska 29, 852 27 Bratislava
v súlade s § § 281 – 288 Obchodného zákonníka
vyhlasujú I. kolo obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností

Bližšie informácie k stiahnutiu TU

Oznam pre včelárske organizácie, spolky a chovateľov včiel TU.
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu nájdete TU.
Tlačivá na stiahnutie.
Usmernenie k registrácii včelstiev v databáze Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat na pracovisku PS SR, š.p. Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina nájdete TU.
Usmernenie k zrušeniu výnimky z povinnosti registrácie chovu ošípaných, kde sa chová len jedna ošípaná nájdete TU.

On-line prístup k dátam

Informácie z centrálnej evidencie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, hydiny a bežcov. Aktuálne údaje o stave a premiestneniach hospodárskych zvierat na chovoch v Slovenskej republike.

Vstúpiť

Informácie z kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz v Slovenskej republike. Aktuálne výsledky z rozborov pre chovateľa, štatistické informácie pre odborníkov a manažérov.

Vstúpiť

Aplikácie umožňujúce chovateľom viesť evidenciu hospodárskych zvierat v elektronickej forme v súlade s požiadavkami vedenia centrálnej evidencie hospodárskych zvierat v Slovenskej republike.

Vstúpiť

Certifikáty kvality