Kontrola úžitkovosti - Ovce

Kontrola úžitkovosti oviec

Kontrola úžitkovosti oviec sa vykonáva v šľachtiteľských, rozmnožovacích a úžitkových chovoch za účelom objektívneho zisťovania a hodnotenia úžitkových vlastností jednotlivých oviec, stád a chovov. Údaje zistené kontrolou úžitkovosti sa využívajú pre odhad plemennej hodnoty zvierat, pre potrebu selekcie a speňažovania, pre zápis do plemenných kníh a na hodnotenie úrovne chovu.

Pri výkone kontroly úžitkovosti oviec I. stupňa sa zisťuje:

  • vlastná úžitkovosť (prírastky)
  • reprodukčné ukazovatele (% oplodnenia, % plodnosti a % plodnosti na obahnenú bahnicu)
  • pri kontrole mliekovej úžitkovosti bahníc sa zisťuje množstvo nadojeného mlieka za normovanú laktáciu v kg a obsah základných mliečnych zložiek (tuk, bielkovina a laktóza)

Samotný výkon kontroly úžitkovosti predstavuje váženie jahniat pri narodení a pri odstave, výber jahniat na reprodukciu, označovanie a subjektívne hodnotenie. Kontrola úžitkovosti sa vykonáva aj v úžitkových chovoch, je zameraná na označovanie zvierat, evidenciu, sledovanie reprodukčných vlastností a intenzitu rastu jahničiek. Na žiadosť chovateľa je možné vykonávať aj kontrolu mliekovej úžitkovosti.

Čo získate kontrolou úžitkovosti?

kontrola úžitkovosti I.stupňa poskytuje chovateľovi možnosti kvalifikovane sa rozhodovať a vykonávať účinné opatrenia v stáde
zvýšenie plodnosti (cca 20%) stáda za rok pri sledovaní a selekcii jedincov z viacpočetných vrhov u matiek a otcov a po matkách s vysokou mliekovou úžitkovosťou
rýchla návratnosť nákladov vynaložených na kontrolu úžitkovosti

Vstúpiť

Výsledky z kontroly úžitkovosti, intenzity rastu a reprodukčných ukazovateľov poskytuje Plemenársky informačný systém

Vstúpiť

Odborné publikácie, ktoré by Vás mohli zaujímať

Vydavateľstvo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vydalo publikáciu s náznom „Mastitídy v chove bahníc“ od autorov Tančin Vladimír a Tvarožková Kristína.
Bližie informácie k publikácii získate TU

Publikácia s názvom „Fyziologické a morfologické aspekty získavania mlieka bahníc“
Bližie informácie k publikácii získate TU