Kontrola úžitkovosti - Ovce

Genetické hodnotenie oviec

Odhad plemenných hodnôt sledovaných znakov oviec je realizovaný matematicko-štatistickou metódou:
Best Linear Unbiased Prediction – najlepší lineárny nevychýlený odhad. Keďže hovoríme o Multivariantnom Animal Modele, tak ho označujeme ako M BLUP AM.

Zo spracovaných údajov kontroly úžitkovosti sú touto metódou spracované odhady pre množstvo mlieka, tuk, bielkovinu, veľkosť vrhu a hmotnosť jahniat pri odstave.